وبلاگ اعضاي سازمان جوانان (بشردوستان جوان) جمعيت هلال احمر شهرستان جهرم

حق چيست ؟

حق ، قدرت و امتيازي است كه كسي يا جمعي سزاوار برخورداري از آن
مي باشد (مثل حق طبيعي حيات) و يا قدرت و يا امتيازي است كه به موجب قانون (حق قانوني) يا عرف مقرر شده باشد.

 

معني حقوق چيست ؟

حقوق مجموعه اي از قواعد الزام آور كلي است كه در زمان معين بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين شده است .

 

حقوق به چند دسته تقسيم مي شود؟

حقوق را از ديدگاهي مي توان به حقوق داخلي و حقوق بين الملل تقسيم نمود :

حقوق داخلي

حقوق داخلي مجموعه قواعدي است كه در داخل قلمروي يك كشور قابل اعمال است . اين حقوق شامل قوانين اساسي ، قوانين جزاء و تجارت ، مدني و مي باشد . اصولاً دولت ها در تعيين قواعد داخلي خود صلاحيت كامل دارند ؛ با اين حال با گسترش مفهوم حقوق بشر و افزايش تعهدات بين المللي ، دولت ها ديگر در تعيين قواعد داخلي خود نمي توانند بي قيد و شرط رفتار نمايند .

 

حقوق بين الملل :

مجموعه قواعدي است كه در خارج از قلمروي دولت ها قابل اعمال است . به عبارت ديگر ، حقوق بين الملل حقوق جامعه جهاني يا حقوق گروه هاست . تا مدتها تصور مي شد كه دولت ها تنها تابعان حقوق بين الملل مي باشند ؛ اما امروزه افراد و سازمان هاي بين المللي هم ، از تابعان اين حقوق مي باشند . اين حقوق معمولاً با اعلام رضايت دولت ها به طور صريح ـ از طريق انعقاد معاهده ـ يا به طور ضمني ـ‌ ايجاد عرف ـ‌ شكل مي گيرد .

اعلاميه جهاني حقوق بشر و اسناد حقوق بشر دوستانه در قلمروي حقوق
بين الملل قرار مي گيرند . براي الزام آور بودن قاعده بين المللي در حقوق داخلي ، دولتها پس از پذيرش آن معاهده بايد بر اساس حقوق داخلي خود ـ قوانين اساسي ـ‌ آن را مورد تصويب قرار دهند .

بر اساس قوانين اساسي ايران ، اسناد تعهدات بين المللي كه دولت آن را امضاء نموده است ، بايد به تصويب قوه مقننه جمهوري اسلامي ايران برسد تا قابليت اعمال داشته باشد . بسياري از اسناد بين المللي مورد تصويب قوه مقننه قرار گرفته است .

 

حقوق بشر چيست؟

حقوق بشر را مي توان از ديدگاه مكاتب فطري ، از ديدگاه حقوق اساسي و از ديدگاه حقوق بين الملل تعريف نمود .

 

حقوق بشر از ديدگاه مكاتب فطري

از ديربار طرفداران مكاتب فطري در پي يافتن اصولي والاتر و بالاتر از اراده و قانون گذار و حقوق وضع شده بودند تا بتوانند از حقوق و ارزش هاي انساني در برابر خود كامگي هاي دولتها ، دفاع نمايند . اين حقوق كه در ابتدا جنبه مذهبي داشت ، در سير خود دچار تحولات گسترده اي شد . آنچه كه در اين مكاتب ، حقوق بشر را تشكيل
مي دهد ، شامل حقوق ذيل مي باشد :

1ـ حق آزادي

2ـ حق حيات

3ـ حق مالكيت

 

حقوق بشر از ديدگاه حقوق اساسي كشورها

در قوانين اساسي كشورهاي مختلف ، حقوقي به عنوان حقوق والاي انساني در نظر گرفته شده است كه تخطي از آنها براي كشورها مجاز نيست . كاملترين شكل اين حقوق ، اولين بار در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه كه توسط امانوئل سي يس در سال 1789 تهيه شد و به عنوان ديباچه به قانون اساسي سال 1791 فرانسه منضم شد درج شده است .

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصول مختلف به اين حقوق اشاره شده است ، در بند ششم از اصل دوم مقرر مي دارد كه نظام جمهوري اسلامي مبتني است بر ايمان به « كرامت و ارزش هاي والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا» در اصل سوم در مورد اهداف نظام مي توان به آموزش و پرورش رايگان (بند3) محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي (بند6) ، تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون (بند7) ، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اجتماعي و فرهنگي خويش (بند 8) ،‌رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي (بند9) ، پي ريزي نظام اقتصادي صحيح (بند 12) و تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون (بند 14) اشاره كرد . در اصل نهم مقرر شده كه «آزادي ، استقلال ، وحدت و تماميت ارضي كشور از يك ديگر تفكيك ناپذيرند .»‌ و هيچ مقامي نمي تواند به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب نمايد. در فصل سوم كه به حقوق ملت مي پردازد از حقوقي چون ، برابري مردم ايران از هر نژاد و مذهب و قوم و قبيله در برابر قانون (اصل 19) ، حمايت مساوي از همه مردم (اصل 20) ، غيرقابل تعريض بودن حيثيت ، جان ، مال ، مسكن و شغل افراد مگر به موجب قانون (اصل 22) ، ممنوعيت تفتييش عقايد (اصل 23) ، آزادي نشريات (اصل 24) ، آزادي تشكيل احزاب و جمعيت ها (اصل 27) ، آزادي انتخاب شغل (اصل28) ، برخورداري از حق تأمين اجتماعي (اصل 29) ، حق داشتن مسكن متناسب با نياز (اصل 31) ، اصل مصونيت در مقابل بازداشت هاي خودسرانه (اصل32) ، ممنوعيت تبعيد (اصل 33) ، حق دادخواهي (اصل 34) ، حق انتخاب وكيل (اصل 25) ، اصل قانوني بودن جرم و مجازات (اصل 36) ، اصل برائت (اصل 37) ، ممنوعيت شكنجه (اصل 38) ، و حق تابعيت و حق تغيير يا كسب تابعيت (اصل 41 و 42) ، اشاره كرد . در اصل 47 هم حق مالكيت مورد شناسايي قرار گرفته است .

 

حقوق بشر از ديدگاه حقوق بين الملل :

حقوق بشر از اين ديدگاه مجموعه حقوقي است كه اولين بار در اعلاميه حقوق بشر در دهم سپتامبر 1948 (19 آذر 1327) با رأي مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل طي قطعنامه شماره 217 بدون هيچ رأي مخالفي به تصويب مجمع عمومي رسيد ولي 8 كشور رأي ممتنع دادند كه عبارت بودند از : بيلوروس ، چكسوالي ،لهستان ، عربستان سعودي ، جمهوري اكراين ، آفريقاي جنوبي ، اتحاديه جماهير شوروي
و يوگسلاوي . از آن زمان اين سند به عنوان سند مادر ، الهام بخش اسناد مختلف
بين المللي در زمينه حقوق بشر مي باشد كه مجموعاً قانون بين المللي حقوق بشر را تشكيل مي دهند . از مهمترين اين اسناد مي توان به موارد زير اشاره كرد :

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ـ 1966

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ـ 1966

كنوانسيون بين المللي حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان ـ 1979

كنوانسيون بين المللي حذف كليه اشكال تبعيض نژادي ـ‌1965

كنوانسيون بين المللي منع شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه ، غيرانساني و تحقير آميز ـ 1984

كنوانسيون حقوق كودك ـ 1989

كميسيون حقوق بشر ، ركن فرعي شوراي اقتصادي و اجتماعي ، نقش مهمي در تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر داشته است . اين كميسيون در 1946 با قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي كه از اركان اصلي سازمان ملل مي باشد، ايجاد شد . اين كميسيون از 35 عضو كه نماينده دولتها مي باشند و براي مدت 3 سال فعاليت مي كنند ، تشكيل شده است .

از وظايف اين كميسيون مي توان به موارد زير اشاره كرد :

1ـ تهيه و تنظيم منشور بين المللي حقوق بشر

2ـ تهيه و تنظيم اعلاميه ها و مقاله نامه هاي بين المللي در زمينه هاي آزادي

3ـ حمايت از اقليت ها

4ـ رفع تبعيض به دلايل نژادي ، مذهبي و يا زباني

 

مبناي حقوق بشر چيست ؟

اصطلاح حقوق بشر هم ماهيت و هم منبع آن را نشان مي دهد . حقوق بشر حقوقي است كه هر فرد به صرف انسان بودن ، بدون توجه به نژاد ، مذهب يا هر عامل متمايز كننده ديگري از آن برخوردار است . همانگونه كه مقدمه اعلاميه حقوق بشر مقرر مي دارد . (اين حقوق مخصوص كليه اعضاي خانواده بشري و يكسان و انتقال ناپذير است) . و (با ايمان به حقوق اساسي بشر ، مقام و ارزش انساني و تساوي حقوق مرد و زن ايجاد شده است) مبناي اين حقوق حمايت از شأن و كرامت ذاتي انسان مي باشد .

 

چه حقوقي در اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان شده است ؟

اين حقوق را به طور كلي مي توان به دو دسته تقسيم كرد . دسته اول شامل حقوق مدني و سياسي مي باشد كه عبارت اند از : حق حيات‌ ،  آزادي و امنيت شخصي ، نبود بردگي و شكنجه ، برابري در مقابل قانون ،‌در امان بودن از دستگيري و حبس يا تبعيد خودسرانه ، حق ازدواج ، آزادي هاي اساسي انديشه ، وجدان و دين ، عقيده و بيان، آزادي تشكيل مجامع و جمعيت هاي مسالمت آميز و حق شركت در اداره عمومي كشور ، مستقيماً يا از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده اند . دسته دوم ، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به ويژه حقوق زير را دربرمي گيرد . حق كار ،‌ حق مزد مساوي در مقابل كار مساوي ، حق ايجاد اتحاديه و پيوستن به آنها ، حق سطح زندگي مناسب ،حق آموزش و پرورش و حق مشاركت آزادانه در حيات فرهنگي

 

مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر به اختصار كدام اند ؟

حالت اختصاري مواد سي گانه اعلاميه حقوق بشر ، امكان بررسي كلي حقوق و آزادي هاي اساسي را كه هر فرد از  آن برخوردار است به وجود مي‌ آورد .

دو ماده اول ، ناظر بر همه اصول اساسي حقوق بشر است . مواد 3 تا 21 مربوط به حقوق مدني سياسي است . مواد 22 تا 37 مربوط به حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي اختصاص دارد و سه ماده آخر ، چارچوبي جهت محافظت جدي براي برخورداري همگاني از كليه حقوق بشر را ارائه مي دهد .

ماده 1 حق آزادي و مساوات در حيثيت و حقوق

ماده 2 عدم تبعيض

ماده 3 حق حيات ، آزادي و امنيت شخصي

ماده 4 رهايي از بردگي

ماده 5 رهايي از شكنجه و رفتار تحقير آميز

ماده 6 حق شكنجه شدن به عنوان يك شخص در مقابل قانون

ماده 7 حق برخورداري از حمايت مساوي در قانون

ماده 8 حق دادخواهي از محاكم داراي صلاحيت

ماده 9 آزادي از بازداشت يا تبعيد خودسرانه

ماده 10 حق برخورداري از محاكمه منصفانه و علني

ماده 11 حق بي گناهي محسوب شدن تا زمان اثبات جرم

ماده 12 آزادي از مداخله در امور خصوصي ، از جمله خانه ، خانواده و مكاتب

ماده 13 حق آزادي مسافرت و اقامت در كشور خود و ترك و بازگشت به آن

ماده 14 حق پناهندگي

ماده15 حق تابعيت

ماده 16 حق آزادي و ازدواج

ماده 17 حق تملك اموال

ماده 18 آزادي فكر و مذهب

ماده 19 آزايد عقيده و اطلاعات

ماده 20 حق تشكيل اجتماعات و انجمن هاي مسالمت آميز

ماده 21 حق مشاركت در حكومت و انتخابات آزاد و دسترسي مساوي به خدمات عمومي

ماده 22 حق تأمين اجتماعي

ماده 23 حق اشتغال و دريافت مزد منصفانه براي كار

ماده 24 حق استراحت و كار

ماده 25 حق برخورداري از سطح كافي زندگي از لحاظ بهداشت و رفاه

ماده 26 حق آموزش

ماده 27 حق شركت در حيات فرهنگي جامعه

ماده 28 حق خواستار شدن نظم اجتماعي كه حقوق بشر را تأمين كند .

ماده 29 مسئوليت نسبت به جامعه اي كه خواستار توسعه آزاد و كامل فرد است .

ماده 30 آزادي از مداخله دولت يا ديگران در برخورداري از هر كدام از حقوق فوق

 

اجراي واقعي و مؤثر حقوق بشر در گروه كدام پيش شرط هاي اساسي است ؟

اجراي واقعي و مؤثر حقوق بشر بيش از هر چيز مستلزم آن است كه يكايك افراد به حقوق خود و ديگران آگاهي يابند و بدين ترتيب بتوانند حفظ و رعايت آنها را خواستار شوند . بنابراين شناساندن گستره حقوق بشر و راه هاي حمايت از آنها ، يكي از پيش شرط هاي ضروري براي جلوگيري از زيرپا گذاشتن اين حقوق است .

 

حقوق بشردوستانه چيست؟

حقوق بشردوستانه مجموعه اي از قواعد بين المللي قراردادي يا عرفي است كه مشخصاً ناظر به مشكلات بشردوستانه اي است كه از مخاصمات مسلحانه بين المللي يا غيربين المللي ناشي شده اند . اين قواعد به دلايل بشردوستانه حق طرفين مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شيوه هاي جنگي محدود مي كند و اشخاص و اشيايي را كه از درگيري ها متأثر شده يا خواهند شد ، مورد حمايت قرار مي دهد . حقوق بشردوستانه «حقوق مخاصمات مسلحانه‌» نيز ناميده مي شود .

 

تفاوت ميان حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر چيست ؟

حقوق بشردوستانه و حقوق بشر هر دو درصدد حمايت از فرد هستند . حقوق بشردوستانه در موقعيت درگيري هاي مسلحانه اعمال مي شود ، در حالي كه حقوق بشر در همه موقعيت ها اعم از جنگ و صلح از فرد حمايت مي كند .

هدف حقوق بشردوستانه حمايت از قربانيان جنگ با تلاش براي محدود كردن رنج هاي ناشي از جنگ است، اما حقوق بشر به دنبال حمايت از فرد و پس از آن پيشرفت اوست . حقوق بشردوستانه در درجه اول مربوط به رفتار يا اشخاصي است كه به دست دشمن افتاده اند و روشي كه جنگ بايد بر اساس آن هدايت شود . هدف حقوق بشر تنظيم روشهايي به منظور هدايت عمليات نظامي نيست ، بلكه هدف آن محدود كردن قدرت دولت بر اشخاص و جلوگيري از رفتار مستبدانه است .

 

حقوق بشردوستانه چگونه شكل گرفت ؟

نمي توان ادعا كرد كه حقوق بشردوستانه بين المللي با تأسيس صليب سرخ در سال 1863 و انعقاد اولين كنوانسيون ژنو در سال 1864 به وجود آمده است . در واقع در تمامي جوامع ، قواعدي هر چند ابتدايي وجود داشته كه بر رفتار طرفين در جنگ حكومت مي كرده است . يك مثال قديمي در اين خصوص ،قاعده ممنوعيت مسموم كردن چاه ها است . يك قاعده ديگر ،‌جداكردن زنان و كودكان از طرفين درگير است . بنابراين مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه تمام قواعد جنگ و ساير مقررات حقوقي كه از زمان اولين جنگ ها به وجود آمده اند ، در حقيقت همان حقوق جنگ را تشكيل
مي داده اند ؛ اما در آن زمان تحت عنوان (حقوق جنگ) شناخته نمي شدند .

حقوق جنگ به تدريج در طول تاريخ توسعه پيدا كرد و با تمدن هاي مختلف منطبق شد و همراه با پيشرفت قواعد اخلاقي و حقوقي و همچنين توسعه تجهيزات نظامي شكل گرفت . «هانري دونان» و ساير مؤسسين كميته بين المللي صليب سرخ ، شرايط لازم را براي به وجود آمدن قواعد بشردوستانه به صورت بين المللي ، دائمي ، مدون ، قابل اجرا در سطح جهان و شناخته شده براي همگان فراهم كردند كه به طور شگفت انگيزي موجب توسعه حقوق بشردوستانه بين المللي گرديد .

 


 

حقوق بشردوستانه به چند شاخته تقسيم مي شود ؟

حقوق بشردوستانه بين المللي به دو شاخه تقسيم مي شود :‌

1ـ حقوق ژنو يا حقوق بين المللي بشر دوستانه محض كه محافظت از پرسنل نظامي كه سلاح بر زمين گذاشته اند و اشخاصي كه مشاركت فعالي در جنگ ندارند ، به ويژه غيرنظاميان طراحي شده است .

2ـ حقوق لاهه يا حقوق جنگ كه حقوق و تكاليف متخاصمين را در انجام عمليات نظامي بيان كرده و روش هاي صدمه زدن به دشمن را محدود مي كند .

 

قواعد اساسي حقوق بين المللي بشردوستانه كدام است ؟

1ـ بايد به حق و تماميت جسمي و روحي اشخاصي كه از جريان مخاصمه خارج هستند‌، احترام گذارد .

2ـ كشتن يا ‌آسيب رساندن به دشمني كه تسليم شده يا از جريان مخاصمه خارج شده ، ممنوع است .

3ـ مجروحين و بيماران بايد جمع آوري شده و مورد مراقبت قرار گيرند .

4ـ بايد به حق حيات ،حيثيت ، حقوق شخصي و اعتقادات مبارزان دستگير شده و غيرنظاميان تحت اختيار هر يك از طرفين مخاصمه ، احترام گذاشته شود .

5ـ همه افراد بايد از تضمينات قضايي برخوردار باشند .

6ـ طرفين يك مخاصمه و اعضاي نيروهاي مسلح آنان ، در انتخاب شيوه ها و ابزارهاي جنگي اختيار نامحدود ندارند .

7ـ طرف هاي يك مخاصمه بايد ميان اموال و اشخاص نظامي وغيرنظامي تفاوت قايل شود.

8ـ هر گونه عمليات جنگي بايد نسبت به اهداف مورد تهاجم قواي متخاصم ، ضرورت و تناسب داشته باشند .

9ـ حمله به تأسيسات مولد نيروهاي خطرناك از قبيل سدها و نيروگاه ها ممنوع است .

10ـ پرسنل پزشكي و مذهبي ، نيروهاي امدادي ، وسايل نقليه پزشكي ، بيمارستان ها و تأسيسات امدادي پزشكي مصونيت دارند و نبايد مورد حمله واقع شوند .

 

حقوق بشردوستانه در چه موقعيت هايي قابل اجرا است ؟

حقوق بشردوستانه بين المللي در دو موقعيت قابل اجرا است . به همين دليل گفته مي شود كه اين حقوق دو سيستم حمايتي را ارائه مي دهد :

الف) مخاصمات مسلحانه بين المللي :

در چنين موقعيتي كنوانسيون هاي ژنو و پروتكل اول الحاقي ،‌ اعمال مي شوند . حقوق بشردوستانه اصولاً براي طرفين مخاصمه وضع شده است و هر شخص يا گروهي از اشخاص كه در مخاصمه شركت نكرده يا شركت در مخاصمه را ترك كرده اند . حمايت مي كند . اين اشخاص عبارتند از :

ـ پرسنل نظامي مجروح يا بيمار در جنگ هاي زميني و بخش خدمات پزشكي نيروهاي مسلح

ـ پرسنل نظامي مجروح ، بيمار يا كشتي شكستگان در جنگ هاي دريايي و بخش خدمات پزشكي نيروهاي مسلح

ـ اسراي جنگي

جمعيت هاي غيرنظامي عبارت اند از :

ـ شهروندان خارجي در سرزمين هاي طرفين مخاصمه از قبيل پناهندگان

ـ غيرنظاميان در سرزمين هاي اشغالي

ـ بازداشت شدگان نظامي و غيرنظامي

ـ پرسنل پزشكي و مذهبي يا واحدهاي دفاع كشوري

 

ب) مخاصمات مسلحانه بين المللي :

در چنين موقعيت هايي حقوق بشردوستانه به نيروهاي مسلح اعم از منظم و يا غيرمنظم كه در مخاصمه (جنگ) شركت كرده اند ، اختصاص مي يابد و از هر شخص يا گروهي از اشخاص كه در مخاصمه شركت نكرده اند يا مخاصمه را ترك كرده اند از قبيل افراد ذيل حمايت مي كند :

ـ رزمندگان مجروح يا بيمار

ـ اشخاصي كه در نتيجه جنگ از آ‌زادي خود محروم شده اند .

ـ جمعيت غيرنظامي

ـ پرسنل پزشكي و مذهبي

 

چه كنوانسيون هايي در رابطه با حقوق بشردوستانه بين المللي وجود دارند ؟

1ـ كنوانسيون ژنو در مورد بهبود شرايط مجروحين نيروهاي مسلح در ميدان نبرد

2ـ كنوانسيون لاهه

3ـ كنوانسيون هاي ژنو در مورد بهبود شرايط مجروحين و بيماران نظامي در صحنه نبرد

4ـ اصلاح كنوانسيونهاي لاهه

5ـ كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو

6ـ كنوانسيون ممنوعيت كاربرد سلاح هاي شيميايي و باكتريولوژيك

7ـ كنوانسيون ممنوعيت يا محدوديت استفاده از سلاح هاي خاص معاهده و پروتكل الحاقي آن

8ـ كنوانسيون حقوق كودك

9ـ كنوانسيون منع تكميل ، توليد ، ذخيره و كاربرد سلاح هاي شيميايي

10ـ كنوانسيون منع استفاده ، ذخيره ، توليد و تجارت مين هاي ضدنفر

11ـ اساسنامه ديوان بين المللي كيفري

12ـ پروتكل الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك در مورد منع دخالت كودكان در مخاصمات مسلحانه

 

جنايت جنگي چيست ؟

تخلف از حقوق جنگ را جنايت جنگي مي نامند . معنايي كه عموماً از جنايت جنگي درك مي شود ، موارد نقض فاحش حقوق بشردوستانه بين المللي يا با استفاده از واژه سنتي ، موارد نقض فاحش قوانين و عرف هاي جنگي ، صرف نظر از طبيعت جنگ است . مواردي كه به عنوان جنايت جنگي تلقي شده اند ، حملات انجام شده بر عليه كساني است كه مشاركت فعالي در جنگ نداشته اند يا به مشاركت خود پايان داده اند (مانند سربازان مجزوح يا بيمار ، اسراي جنگي ،‌ غيرنظاميان و غيره)

ساير مواردي كه جنايت جنگي محسوب مي شوند عبارت اند از :

ـ قتل عمدي

ـ شكنجه و رفتار غيرانساني

ـ عمداً موجبات رنج شديد ديگران را فراهم كردن

ـ صدمه شديد به جسم يا سلامتي

ـ حمله به جمعيت غيرنظامي

ـ اخراج يا انتقال غيرقانوني گروه هاي غيرنظامي

ـ استفاده از سلاح ها يا روش هاي ممنوع جنگي (سلاح هاي شيميايي ، باكتريولوژيك و آتشزا)

ـ استفاده خائنانه از علائم و ديگر نشانه هاي حفاظتي

ـ غارت اموال عمومي يا خصوصي

 

در زمان درگيري هاي مسلحانه ، چه حمايتي براي افراد در نظر گرفته شده است؟

در چهار معاهده ژنو رعايت و حفظ حقوق مجروحان ،‌ بيماران و غرق شدگان نيروي دريايي و نيز تمام زندانيان جنگي بي هيچ تمايزي پيش بيني شده و در نتيجه حق حمايت برابر براي تمام قربانيان جنگ تضمين شده است . معاهده چهارم به حفظ حقوق اشخاص غيرنظامي در دوران جنگ مي پردازد .

پروتكل هاي الحاقي اين حمايت را به تمام اشخاص آسيب ديده از درگيري هاي مسلحانه گسترش مي دهند و هر گونه حمله رزمندگان و طرف هاي درگير را اعم از اينكه درگيري بين المللي باشد يا داخلي ، به افراد و اهداف غيرنظامي ممنوع مي كند .

 

براي برخورد با تجاوزات آشكار به حقوق بشردوستانه چه اقداماتي پيش بيني شده است ؟

دولتها در زمان عضويت در كنوانسيون هاي ژنو متعهد مي گردند كه براي مجازات اشخاص متهم به نقض فاحش حقوق بشردوستانه ، ترتيبات قانوني لازم را فراهم آورند . دولتها همچنين متعهد شده اند كه هر شخص را كه به ارتكاب يكي از موارد نقض فاحش كنوانسيونها متهم است ، در دادگاه هاي خود تعقيب كنند يا او را براي محاكمه به كشور ديگر واگذار نمايند . به تعبير ديگر مرتكبين نقض فاحش يعني جنايت كاران جنگي ، بايد هميشه و در همه جا مورد تعقيب قرار گيرند و دولت ها مسئوليت دارند كه اين امر را تضمين نمايند .

در واقع قوانين كيفري كشورها تنها جرايم ارتكابي در سرزمين آن دولت يا به وسيله اتباع آن دولت ، اعمال مي شود . حقوق بشر دوستانه با ملزم كردن دولت ها به يافتن و مجازات هر شخصي كه مرتكب يكي از موارد نقض فاحش اين حقوق شده است ، صرف نظر از تابعيت وي و يا مكاني كه جرم در آن واقع شده است ، از اين حد فراتر
مي رود .

چنين تعقيب هايي را ممكن است دادگاه هاي ملي كشورهاي مختلف انجام دهند ، در اين باره شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال هاي 1993 و 1994 ، دو دادگاه بين المللي كيفري به ترتيب براي يوگسلاوي سابق و رواندا تأسيس كرد تا كساني را كه به ارتكاب جنايات جنگي در طول درگيري ها در اين كشورها متهم بوده اند ، محاكمه كنند .

نهايتاً تلاش هاي جامعه بين المللي براي ايجاد يك ديوان دائمي بين المللي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد . اساسنامه اين ديوان در شهر رم در سال 1998 به تصويب رسيد و ديوان در اول ژوئيه 2002 در شهر لاهه آغاز به كار كرد . اين ديوان براي رسيدگي به جنايات جنگي و جرايم بر ضد بشريت و نسل كشي صلاحيت دارد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 16:44  توسط سيد محمود رضا نسابه | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بشردوستان جوان ، نوجوانان و جوانان عضو سازمان جوانان هلال احمر هستند كه در كانونهاي جوانان(آزاد)،دانش آموزي و دانشجويي اين سازمان سازماندهي ميگردند تا به صورت داوطلبانه براي تحقق اهداف بشردوستانه و امدادي جمعيت هلال احمر تلاش كنند . لازم به ذكر است كه سن عضويت در سازمان جوانان 12تا 29 سال ميباشد و اخيرا كانونهاي كارگري و طلاب نيز به مجموعه سازمان جوانان اضافه شده اند .

پیوندهای روزانه
منشور اخلاقي اعضاي سازمان جوانان
آیین نامه عضویت کانونهای دانش آموزی
آیین نامه کانونهای دانشجویی
اساسنامه کانونهای دانشجویی
اساسنامه جمعیت هلال احمر
آموزش امداد
آموزش رهبری و راهنمایی گروه
آموزش حقوق بشردوستانه بين الملل
آموزش كار گروهي
آموزش حوادث و بلاياي طبيعي
آموزش خدمات داوطلبانه
آموزش نهضت صليب سرخ
روند فعاليت در سازمان جوانان هلال احمر
سرود عاشورا
سرگذشت بشردوستان جهرم3
سرگذشت بشردوستان جهرم2
سرگذشت بشردوستان جهرم 1
حرف اول
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
تیر ۱۳۸۶
خرداد ۱۳۸۶
اردیبهشت ۱۳۸۶
فروردین ۱۳۸۶
اسفند ۱۳۸۵
دی ۱۳۸۵
آذر ۱۳۸۵
آبان ۱۳۸۵
پیوندها
سایت بشردوستان
جمعيت هلال احمر ج .ا.ايران
فدراسيون بين المللي صليب سرخ
یونسکو ( شعبه ایران )
يو نيسف (شعبه ايران)
موسسه حمايت از معلولين(بهجانی.کام)
ميعاد- مصصطفي نظافت (امداد)
کانون رهپویان وصال
يك موفقيت
جستجو در قرآن
سرزمین پرواز
جهرم آنلاین(اخبار جهرم)
جهرم نیوز(اخبار جهرم)
دوستان
شهر باربد
پیام سبز(سازمان جنگلها و مراتع)
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
کانون دانشجویی پیام نور
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM